romantizam


1. LE TAS­SE Dra­me hi­sto­ri­que en cinq actes, par M. Ale­xan­dre Du­val. 1827.  (Po­što je na­veo ne­ko­li­ko me­sta iz fran­cu­skih pri­ka­za ove dra­me, igra­ne u Thatre Francais, Ge­te do­da­je:) Sa­op­šte­nja ko­ja ov­de da­jem iz fran­cu­skih li­sto­va ne­ma­ju sa­mo na­me­ru da pod­se­te na me­ne i mo­je ra­do­ve, cilj mi je ne­što […]

J. V. Gete – O svetskoj književnosti [odlomci]