poetika


  ČARLS DI­KENS, u be­le­šci ko­ja le­ži pre­da mnom, a po­vo­dom jed­nog mo­jeg ra­ni­jeg is­pi­ti­va­nja sklo­pa Bar­na­bi Ra­dža, ve­li: „Uz­gred bu­di re­če­no, zna­te li vi da je Go­dvin pi­sao svog Ka­le­ba Vi­li­jem­sa po­či­nju­ći s kra­ja? On je svog ju­na­ka pr­vo upleo u mre­žu te­ško­ća, ho­je sa­či­nja­va­ju dru­gu sve­sku, i tek […]

Edgar Alan Po – Filozofija kompozicije


                ESHIL Kakav susret! Uh, sav ceptim i u meni                                                 sve se kuva                                što s ovakvim moram još da diskutujem. Ko s njim da se                                                 prenemaže!                                  Ali, eto, da ne kaže: „Ćuti pređen“ – reci mi ti Evripide,                                                 zbog čega je                                 […]

Aristofan – Sporenje Eshila i Euripida [Žabe/odlomak]